بررسی مواد با ارزش و قابل بازیابی از فاضلاب صنایع روغن زیتون و تولید مواد با ارزش افزوده(مروری بر مقالات)
کد مقاله : 1079-IWWA (R1)
نویسندگان:
فاطمه رنجدوست *1، مهدی اسدی قالهری2
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت قم
2گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت قم،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
چکیده مقاله:
فاضلاب حاصل از صنایع روغن زیتون به دلیل بار آلی فراوان و ترکیباتی از قبیل فنل‌ها پتانسیل فراوانی جهت تولید مواد ارزش افزوده از قبیل سوخت‌های زیستی، کمپوست، بیودیزل و بیوسورفاکتانت ها دارد. همچنین ترکیبات آنتی اکسیدان فراوانی دارد که می‌توان با روش‌های گوناگون آن‌ها را بازیابی کرد و در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی-بهداشتی به‌کار برد. با توجه به اینکه عموما فاضلاب حاصل از این صنایع با هدف تطابق با قوانین و استانداردهای زیست‌محیطی با فرایند‌هایی تصفیه می‌شود. بیشتر مواد با ارزش آن از بین می‌رود و تنها برای آبیاری کشت‌زارها استفاده می‌شود و یا در محیط رهاسازی می‌شود. لذا هدف از این مطالعه شناسایی ترکیبات با قابلیت بازیابی از جمله ترکیبات فنلی و معرفی محصولات با ارزش افزوده تولیدی از فاضلاب صنایع روغن زیتون می‌باشد. تا از این جمع‌بندی دیدگاهی نو به صاحبان ایده یا سرمایه گزاران بدهیم تا توجه بیشتری به OMW به عنوان منبع بالقوه مواد ارزشمند از جمله انتی اکسیدان‌ها داشته باشند.
کلیدواژه ها:
تصفیه فاضلاب، روغن زیتون، مواد با ارزش افزوده، فنل
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است