"شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش مصرف آب توسط دانش آموزان از دیدگاه معلمان با استفاده از ماتریس SWOT"
کد مقاله : 1197-IWWA
نویسندگان:
محمد قربانعلی زاده جمال *1، ابوالفضل کاظم زاده نوش آبادی2، امین غلامی نشلجی2، مهدی ضیائی2، محمد حسن طحان مفرد طاهری2، عباس حسن پور محمود آبادی2، محمد حسین ارباب نوش آبادی2، محمد حسین تلی نشلجی2
1اداره آموزش و پرورش
2آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
کاهش منابع آب در ایران، نیاز به برنامه ریزی جهت بهینه سازی را ضروری می سازد. در این میان مدارس به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجمعی، نقش مهمی دارند؛ لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر کاهش مصرف آب در دانش آموزان با استفاده از ماتریس SWOT انجام شده است.
در این مطالعه جهت شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت، آموزش های مرتبط با روش SWOT، برای کارشناسان مربوطه انجام شد و سپس عوامل داخلی و خارجی موثر بر هدف مطالعه به روش بارش افکار شناسایی و با استفاده از ماتریس SWOT اولویت بندی گردید.
از بین 17عوامل موثر داخلی، 11 نقاط قوت شناسایی شد که "نصب پوستر های آموزشی در سالن مدرسه" با 24/0 امتیاز و "استفاده از بازی در آموزش مصرف صحیح اب به جای سخنرانی صرف" با 21/0 امتیاز در اولویت قرار گرفتند همچنین از بین 12 نقاط ضعف؛ " نبود هماهنگی بین سخن و عمل برخی مربیان در مدارس " و نیز "عدم تخصیص بودجه برای تعویض شیر آلات مدرسه وتبدیل وضعیت آن به هوشمند" به عنوان با اهمیت ترین نقاط ضعف این سیستم محسوب شدند.
براساس نتایج مطالعه: استراتژی مشخص شده برای مدیریت پیشگیرانه در راستای هدف مطالعه، تدافعی (WO) است که بر این اساس برنامه ریزی جهت کاهش نقاط ضعف و استفاده از فرصت های موجود جهت کاهش آسیب پذیری ناشی از تهدیدها ضروری است.
کلیدواژه ها:
کاهش مصرف آب، مدارس، دانش اموزان، معلمان، ماتریس SWOT
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است